Nowe, uproszczone wymagania techniczne dla warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym zostało opublikowane 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2343).

Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 4a ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1093), które nakłada na ministra właściwego do spraw klimatu obowiązek określenia:

  1. wymagań technicznych w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunków jej współpracy z systemem elektroenergetycznym,
  2. warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz trybu:

a) wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji,

b) dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 8d.

Dotychczas mikroinstalacje były przyłączane na podstawie stosownych przepisów ustawy Prawo energetyczne. Projektowane rozporządzenie po raz pierwszy, jako odrębny akt, reguluje wskazany w upoważnieniu obszar. Zasadniczym celem rozporządzenia jest redukcja i uproszczenie formalności związanych z przyłączaniem mikroinstalacji, a tym samym uatrakcyjnienie procesu inwestycyjnego w zakresie tego rodzaju instalacji.

Wśród najważniejszych wymienić można:

  • wprowadzono ujednolicony wzór zgłoszenia mikroinstalacji, jak również wzoru wniosku o wydanie warunków przyłączenia tejże mikroinstalacji, co służy m.in. uniknięciu obciążeń dla podmiotów starających się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej wynikających z niedostatecznej wiedzy na temat np. mocy instalacji elektroenergetycznej, jaka została określona w umowie z przedsiębiorstwem energetycznym, a którą to wiedzę posiada niewątpliwie przedsiębiorstwo i może dokonać jej weryfikacji, co wpłynie pozytywnie na sprawność postępowania i w konsekwencji na przyłączenie mikroinstalacji;
  • wprowadzono możliwość, a zarazem zachętę do przesyłania wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej i ich rozpatrywania w postaci elektronicznej, co wpłynie na szybkość i wygodę prowadzonego postępowania, jednocześnie usprawniając komunikację pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a podmiotem wnioskującym;
  • zapewniono długi, 30 dniowy termin na uzupełnienie braków formalnych we wniosku;
  • określono jednolite dla operatorów wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunków jej współpracy z systemem elektroenergetycznym.

Rozporządzenie podlegało procedurze notyfikacji technicznej przepisów i wejdzie w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

UDOSTĘPNIJ WPIS:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.